Send Email

hrdeesolution@gmail.com

การทำสัญญาว่าจะส่งลูกจ้างไปอบรม

มีคำถามที่ว่า จะทำสัญญาส่งลูกจ้างไปอบรมดูงานอย่างไรดี ลูกจ้างจึงจะอยู่ครบ หรือ เรียกค่าเสียหายได้

คำแนะนะ  ให้ทำสัญญากันไว้ก่อนไปให้ชัดเจน เรื่องแบบนี้ก็พบเห็นกันทั่วไป จนนายจ้างเกิดความกังวัลว่าจะส่งไปอบรมดีหรือไม่ดี กลัวว่ามีความรู้แล้วจะบินหนีไป แต่ถ้าไม่ส่งไปเลยคนในองค์กรก็ไม่เกิดการพัฒนางาน ส่งไปแล้วลาออกกลางสัญญาก็ปวดหัว ก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรดี

วิธีปฏิบัติ คือ ก่อนส่งใครไปอบรมก็คุยกันให้เข้าใจตรงกัน ทำสัญญาให้ชัดเจนเรียบร้อยว่า

1.ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินเท่าใด

2. กลับมาต้องทำงานต่ออีกกี่ปี

3. ถ้าไม่กลับมาให้ใช้เงินคืนเท่าใด

4. ถ้ามาแต่อยู่ไม่ครบ ส่วนที่เหลือจะคิดตามสัดส่วนอย่างไร

5. ผลงานที่เกิดขึ้นระหว่าง หรือ หลังการฝึกอบรมเช่น ผลงานวิจัย แบบ รูป สูตรการผลิต

สินค้า หรืออื่น ๆ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทโดยสมบูรณ์

6. ห้ามนำความรู้หรือ ความลับที่ได้ไปเปิดเผยหรือไปทำธุรกิจอันแข่งขันกับบริษัท

7. หากลาออกแล้ว ภายใน 2 ปีต้องไม่ไปทำงานกับคู่แข่ง

8. หาคนค้ำประกันความเสียหายไว้ด้วย

9.ใบวุฒิบัตรที่ได้รับจาการฝึกอบรมเป็นของบริษัท

10.ระหว่างไปฝึกอบรมนั้น ถ้าไปทำความผิดส่วนตัวหรือทำใ้ห้คนอื่นเสียหาย ต้องชดใช้เองส่วน

ตัว

11. ระหว่างการศึกษาฝึกอบรมดูงานก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของนายจ้างด้วย และของสถาน       ที่ที่ไปฝึกอบรมนั้นด้วย

12. กลับมาให้ทำรายงาน พร้อมส่งวุฒิบัตร เอกสารทั้้งหมดให้นายจ้างภายใน 30 วัน

** ถ้านายจ้่างกำหนดไว้ชัดเจนเช่นนี้ ก็จะมีผลบังคับใช้ตามนี้ ถ้าลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามก็มีความผิด นายจ้างสามารถนำสัญญานี้ไปฟ้องศาลแรงงานเรียกร้องให้ลูกจ้าง และคนค้ำประกันมาชดใช้ความเสียหายได้ ศาลท่านเคยตัดสินให้นายจ้างชนะคดีได้เงินคืนด้วย ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานเลขที่  725/2519  ด้วยประการฉะนี้

 

ขอขอบคุณข้อมูลที่ดี ๆ ที่มาแบ่งปัน

จาก หนังสือตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานฉบับเช้าใจง่าย

อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 

เพิ่มความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่