บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

DOWNLOADใบสมัครอบรม

สำรองที่นั่งPUBLIC TRAINING

 
 
 
 


บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น จำกัด ให้บริการรับจัดฝึกอบรมทั้งภายใน(Public Training)และภายนอกองค์กร (In-house Training) และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและมีประ

สบการณ์จริง การันตีตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล HR HRD HRM กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด SAFETY ภาวะผู้นำ Leadershipผู้บริหาร หัวหน้างาน การบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น FIRST AID & CPR  หลักสูตรด้านไอทีสารสนเทศ Microsoft Officeการจัดกิจกรรม Walk Rally Team building Car Rally Sport Day นิทรรศการด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

 
 
 
ถามจริง ตอบตรงเรื่องกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและฝ่ายบุคคลควรทราบ
 1. ลูกจ้างเก็บหนังสือของกรมบังคับคดีเอาไว้เพื่อไม่ให้นายจ้างหักค่าจ้างตนเองส่งกรมบังคับคดี จนนายจ้างถูกกรมบังคับคดีดำเนินคดีจะยึดทรัพย์เนื่องจากขัดคำสั่งศาลแม้ลูกจ้างจะนำเงินไปชดใช้หนี้สินส่วนตัวจำนวนหนึ่งและกรมบังคับคดีไม่ไม่ยึดทรัพย์นายจ้างแล้วก็ตาม แต่ความผิดข้อหาจงใจทำให้นายจ้างเสียหายสำเร็จและเกิดผลแล้ว #เลิกจ้างเป็นธรรมได้แล้ว ฎีกาเลขที่ 12354/2558 #เลิกจ้าง #กฎหมายแรงงาน
 

2. การลาไปตรวจครรภ์ตามหมอนัดจัดว่าเป็นวันลาอะไร   CLICK  #สิทธิการลา#กฎหมายแรงงาน

 
 
3. บริษัทฯประกาศว่า หากพนักงานคนใดมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งชั่วโมง จะหักค่าจ้างครึ่งวัน และหากมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งวัน จะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้นสามารถทำได้หรือไม่    #กฎหมายแรงงาน   

การหักค่าจ้างของลูกจ้าง  นายจ้าง จะกระทำได้เฉพาะที่ กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ในมาตรา 76 เท่านั้น ยกตัวอย่าง เช่น หักเพื่อชำระภาษีเงินได้ ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานฯ ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นเงินประกัน เงินสะสมตามข้อตกลง โดยที่ลูกจ้างให้การตกลงยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจนายจ้างในการลงโทษที่มาทำงานสายโดยการ หักค่าจ้างเลย ดังนั้นหากลูกจ้างมาทำงานสาย นายจ้างควรพิจารณาหามาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป และนายจ้างสามารถที่จะไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเท่าที่ลูกจ้างไม่ทำงาน ให้กับ  นายจ้าง 
 
 
 
       
                   DOWNLOAD ใบสมัครอบรม(Public Training)
 
 
หลักสูตรแนะนำประจำเดือน เมษายน 2563

ยืนยันการจัดสัมมนา !!! 

รู้ก่อนใครใช้ได้ก่อนเพื่อน พรบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

ภาคปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น- 16.00 น.
 
วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ชื่อ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทีห้ามเปิดเผยหรือไม่ ถ้าพนักงานมาขอรายชื่อจากฝ่าย hr เพื่อไปเขียนจ่าหน้าซองแต่งงาน แล้ว hr ให้ไป พนง ที่ได้รับซองเขาไม่อยากไป ไม่อยากใส่ซอง จะมาฟ้อง hr ว่าเปิดเผยชื่อเขาให้คนอื่นรู้ โดยไม่ยินยอม ในเรื่องแบบนี้ hr กับนายจ้างทำผิดแน่นอน แล้วจะป้องกัน แก้ไข อย่างไร มีคำตอบรออยู่ในหลักสูตรนี้

                                    DOWNLOAD BROCHURE
                                  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
 

หลักสูตร: การเขียนสัญญาจ้าง  การออกหนังสือเตือน ระเบียบปฎิบัติ

ประกาศคำสั่งต่าง ๆ ที่ฝ่าย  HR ต้องทราบ !!

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

อ.สมบัติ  น้อยหว้า  ณ โรงแรม ไอบิส นานา กทม

DOWNLOAD BROCHUREหน้าที่ 2

DOWNLOAD BROCHURE หน้าที่ 1

                                สัญญาจ้าง หนังสือเตือน ระเบียบปฏิบัติ ประกาศคำสั่ง
 
 
 

 บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

  แบบ IN-HOUSE TRAINING ติดฟิต ติดแน่ !!!

 
 
 
                       อบรมช่างไฟฟ้า
 
 

 บริการอบรมติวเข้มเตรียมสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารภายในองค์กรของท่าน IN-HOUSE TRAINING รับประกันผล สอบผ่านชัวร์!!! 

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดให้ช่างไฟฟ้าในอาคารกว่า 6 หมื่นคน เร่งทดสอบมาตรฐาน รับ license ภายในวันที่  26 ต.ค. นี้ หากไม่มี ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ส่วนสถานประกอบการที่จ้าง มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท 

        ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อควบคุม พัฒนา และยกระดั บมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ด้วยการกำหนดให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือ License โดยเริ่มที่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาแรก และจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ต.ค.นี้

 

        

 สอบช่างไฟฟ้า

บริการจัดอบรม IN-HOUSE TRAINING

 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๕๘


                         ความปลอดภัยในการทำงานาเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ”ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” หมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้ ....... 

อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม

ชม CLIP ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

                               

 บริการจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวิชาชีพ

ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 

   
บริการอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลและกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT VERSION 2015

 
       อบรมหลักสูตร FIRST AID & CPR
 

บริการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT 2015 FOR THE FOREIGNER

 We provide The First Aid & CPR Course Training  for the foreigner  by Professional Lecturer learning by practice 100% Satisfaction Guarantee    
 อบรม FIRST AID CPR สำหรับชาวต่างชาติ

ชม CLIP การสาธิตเครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) โดยอ.นิรันดร์ แย้มไผ่

 

 

 
 
 
 
 
 

 


 
Online:  2
Visits:  362,375
Today:  103
PageView/Month:  3
Last Update:  18/3/2563
                                                               

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

จัดที่ โรงแรมแกรนด์ สุขุวิท กรุงเทพฯ

 
 
Online:  2
Visits:  362,375
Today:  103
PageView/Month:  3