บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

DOWNLOAD ปฏิทินสัมมนา

ประจำปี 2560

PUBLIC TRAINING

IN-HOUSE TRAINING

 
 
 

บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น จำกัด ให้บริการรับจัดฝึกอบรมทั้งภายใน(Public Training)และภายนอกองค์กร (In-house Training) และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและมีประ

สบการณ์จริง การันตีตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล HR HRD HRM กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด SAFETY ภาวะผู้นำ Leadershipผู้บริหาร หัวหน้างาน การบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น FIRST AID & CPR  หลักสูตรด้านไอทีสารสนเทศ Microsoft Officeการจัดกิจกรรม Walk Rally Team building Car Rally Sport Day นิทรรศการด้านความปลอดภัย เป็นต้น 


ถามจริง ตอบตรงเรื่องกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและฝ่ายบุคคลควรทราบ
ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกโบนัสได้หรือไม่ อยากทราบคำตอบ click เลย
 ลูกจ้างลาออกไปทำงานกับบริษัทคู่แข่ง อย่างนี้ก็ได้หรือ  อยากทราาบคำตอบ CLICK เลย
 

จับมือก้าวสู่ปีใหม่ไปด้วยกัน  ในปีนี้ทางทีมงานยังคงมุ่งมั่นตั้งใจจัดงานสัมมนา และกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป  พร้อมมอบสิ่งดีที่สุดสำหรับทุกท่าน

 ด้วยปฏิธานที่ว่า ความสำเร็จของลูกค้า คือ รางวัลของเรา 

       
 
หลักสูตรแนะนำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ

 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหาร

และฝ่ายบุคคลต้องทราบรุ่นที่ 1/2561

เวลา 9.00 น. -16.00 น.

ณ.โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สุขุมวิทซอย 6

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ติวฟิต ติดแน่!!! อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานวันที่ 23 กุมภาพ้นธ์ 2561
ิอบรมไฟฟ้า
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการบริหารงานบุคคลสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่

 HR FOR NEW HR 2018

 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ สุุขุมวิท สุขุมวิทซอย 6
HR FOR NEW HR
 

 บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

  แบบ IN-HOUSE TRAINING ติดฟิต ติดแน่ !!!

 
                       อบรมช่างไฟฟ้า
 
 

 บริการอบรมติวเข้มเตรียมสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารภายในองค์กรของท่าน IN-HOUSE TRAINING รับประกันผล สอบผ่านชัวร์!!! 

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดให้ช่างไฟฟ้าในอาคารกว่า 6 หมื่นคน เร่งทดสอบมาตรฐาน รับ license ภายในวันที่  26 ต.ค. นี้ หากไม่มี ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ส่วนสถานประกอบการที่จ้าง มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท 

        ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อควบคุม พัฒนา และยกระดั บมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ด้วยการกำหนดให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือ License โดยเริ่มที่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาแรก และจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ต.ค.นี้

 

        

 สอบช่างไฟฟ้า

บริการจัดอบรม IN-HOUSE TRAINING

 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๕๘


                         

 

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ”ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” หมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้ ....... 

อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม

ชม CLIP ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

                               

 บริการจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวิชาชีพ

ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 

   
บริการอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลและกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT VERSION 2015

 
       อบรมหลักสูตร FIRST AID & CPR
 

บริการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT 2015 FOR THE FOREIGNER

 We provide The First Aid & CPR Course Training  for the foreigner  by Professional Lecturer learning by practice 100% Satisfaction Guarantee    
 อบรม FIRST AID CPR สำหรับชาวต่างชาติ

ชม CLIP การสาธิตเครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) โดยอ.นิรันดร์ แย้มไผ่

 

 

 
 
 
 
 
 

 


 
Online:  49
Visits:  128,428
Today:  211
PageView/Month:  6,641
Last Update:  19/1/2561
                                                               

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

จัดที่ โรงแรมแกรนด์ สุขุวิท กรุงเทพฯ

 
 
Online:  49
Visits:  128,428
Today:  211
PageView/Month:  6,641