บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
IN HOUSE TRAINING  FIRST AID CPR
สถิติการชม : 12,861 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 7/11/2561
IN HOUSE TRAINING FIRST AID CPR

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปฐมพยาบาลและฟื้นคนชีพเบื้องต้น (FIRST AID & CPR)

 
สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ ทีมงาน HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

IN-HOUSE TRAINING
การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

อบรม 6 ชั่วโมง ณ สถานประกอบการของลูกค้า

 

 

 

หลักการและเหตุผล
ในสังคมปัจจุบันการดำเนินชีวิตล้วนแต่เสี่ยงต่ออันตรายและนำไปสู่อุบัติเหตุได้ง่าย สถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงมาก  และอัตราการตายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุก็สูงตามไปด้วย  ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกการหวังพึ่งแพทย์และสถานพยาบาลในการบำบัดรักษาแต่เพียงอย่างเดียวย่อมเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้การศึกษาหาความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลจึงมีความจำเป็นมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ป่วยมีอาการลุกลามมากขึ้น และง่ายต่อการให้การรักษาพยาบาลของแพทย์ในขั้นต่อไป รวมทั้งเป็นการช่วยชีวิตและลดอัตราการตายให้น้อยลงได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต  ความสำคัญและหลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกภาคปฏิบัติ  ในการช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หัวข้อการอบรม (Course Outline)
1.ความหมาย ความสำคัญและหลักการปฐมพยาบาล
2. ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
• การดูแลบาดแผลและการห้ามเลือด
• การดูแลกระดูกและข้อ
• การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าช็อต
• การปฐมพยาบาลผู้ป่วยชักเกร็ง
• การปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้ำ
• การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารเคมี สารพิษ
• ฝึกปฏิบัติการดามและการห้ามเลือด
3.การสาธิตและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)
• การปฐมพยาบาลผู้หมดสติและหยุดหายใจ
• การปฐมพยาบาลผู้มีสิ่งของติดคอ
• ฝึกภาคปฏิบัติ
• การปฐมพยาบาลผู้หมดสติและหยุดหายใจ
• การปฐมพยาบาลผู้มีสิ่งของติดคอ
• การยกและการเคลื่อนย้าย
4. ถาม-ตอบปัญหา

 

 

รูปแบบการอบรม:บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ทำแบบทดสอบ Pre Test Post Test ,ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่นจำลอง ฝึกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สอบภาคปฏิบัติ BASIC CPR พร้อมรับวุฒิบัตร

 
Online:  5
Visits:  539,485
Today:  365
PageView/Month:  3,640