บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : OCTOBER » 11102018 SAFETY FOR ELECTRICIAN
11102018  SAFETY FOR ELECTRICIAN
สถิติการชม : 7,119 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 18/9/2561
11102018 SAFETY FOR ELECTRICIAN

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๘

(3 ชั่วโมงตามกฎหมายกำหนด)

 
ราคา 1,500.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

 

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๘  

( 3ชั่วโมง) ตามกฎหมายกำหนด

 

Click ดูประกาศกฎกระทรวงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


มอบวุฒิบัตรจากวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนด เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม หมวด ๓ (๓)

โปรโมชั่นพิเศษ..เรียน 4 จ่าย 3 (จากราคาปกติ)

 

clip ตัวอย่างการบรรยายหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า


กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561


เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

 

ณ อาคาร OMNI TOWER  สุขุมวิทซอย 4 BTS สถานีนานา

วิทยากร อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

 

มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมตามหมวด ๓(๓)


click ดูประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรม

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ”ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้  

โดย ให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลา ที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้  ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวัน เวลา ทีฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม  โดยการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า สามชั่วโมง 


หัวข้อการอบรม 

หัวข้อวิขาที่ 1   กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

                        ระบบไฟฟ้า

หัวข้อวิขาที่ 2   สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

                        ส่วนบุคคล(PPE)

หัวข้อวิขาที่ 3    การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

หัวข้อวิขาที่ 4   สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

 

ได้รับวุฒิบัตร จากวิทยากร : อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนดเรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมตามหมวด ๓(๓)

 


อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

ประเภท

อัตราค่าสัมมนา
(ต่อท่าน)

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

นิติบุคคล

1,500

105

45

1,560

ราคาสมาชิก

1,200

84

36

1,248

 

  
Online:  7
Visits:  201,296
Today:  125
PageView/Month:  8,552