บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : หลักสูตรด้าน HRM & HRD » 08052561 กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล
08052561 กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา /  ไกล่เกลี่ย /  ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล
สถิติการชม : 764 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 10/4/2561
08052561 กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล

    กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา /  ไกล่เกลี่ย /  ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล

 
ราคา 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

หลักสูตร

กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา /  ไกล่เกลี่ย /  ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล

 

กำหนดการวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ณ โรงแรมแกรนด์  สุขุมวิท ซอย 6 กรุงเทพฯ 


อ.สมบัติ น้อยหว้า

 

 

หัวข้ออบรม 
1. ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารงานบุคคล 
2. ข้อบังคับในการทางานคืออะไร? 
3. สภาพการจ้างคืออะไร? 
4. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออะไร ? 
5. กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างไร? 
6. การกำหนดอำนาจหน้าที่หรือให้นโยบาย รปภ. ประจำบริษัท ไปปฏิบัติงานเพื่อรักษาความเรียบร้อยในองค์กร ควรออกคำสั่งอย่างไร ?
7. เมื่อมี รปภ. รายงานถึงพนักงานทำผิดวินัยในการทำงานผู้บริหารงานบุคคล ควรดำเนินการอย่างไร
8. การพิจารณารับพนักงานใหม่เข้าทำงานเพื่อใช้คนให้ตรงกับงาน ควรหาข้อมูลอย่างไร ?
9. การพิจารณากำหนดค่าจ้าง – ค่าสวัสดิการ ต้องทำสัญญาอย่างไร ?
10. การพิจารณาอนุมัติการลางานที่ไม่ถูกระเบียบ ควรดำเนินการอย่างไร ?
11. การแก้ไขปัญหาพนักงานมาทำงานสายเป็นอาจิณ ควรดำเนินการอย่างไร ?
12. พนักงานใช้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ควรดำเนินการอย่างไร ?
13. การพิจารณาอนุมัติเลื่อนตำแหน่งงาน ควรตรวจสอบอะไรบ้าง ?
14. การเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ จะมีผลดี – ผลเสียอย่างไร ?   
15. การตั้งกรรมการสวัสดิการและบทบาทหน้าที่ มีอะไรบ้าง ?
16. การสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ควรปฏิบัติอย่างไร ?
17. การกระทำอันไม่เป็นธรรม คือการปฏิบัติอย่างไร ?
18. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คือการปฏิบัติอย่างไร ?
19. พนักงานปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงานซึ่งจะต้องมีการกล่าวโทษเป็นหนังสือ มีอะไรบ้าง? 
20. เมื่อเกิดปัญหา มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กร จะมีวิธีหรือใช้เทคนิคอย่างไรที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ย ให้ปัญหานั้นยุติลงได้ 
21. พนักงานทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง จึงถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไปฟ้องศาลแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างจะใช้เทคนิคในการเจรจาอย่างไร ไห้คดีสิ้นสุดลง โดย ไม่ต้องต่อสู้คดีกัน และจากกันด้วยดี 
22. การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงานจะต้องแจ้งให้ทราบเมื่อไร? 
23. เลิกจ้างลูกจ้างอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหามาฟ้องนายจ้างทีหลัง? 
24. การดำเนินคดีในศาลแรงงาน เมื่อนายจ้างเป็นโจทก์หรือจำเลย ผู้รับมอบอำนาจเข้าดำเนินการ ควรปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัยของศาลและจะต้องศึกษาหาข้อมูล มานำเสนอศาลอย่างไร? 
25. การเสนอข้อมูลในชั้นไกล่เกลี่ยของผู้ประนอมซึ่งมาจาก / ฝ่ายลูกจ้าง / นายจ้าง / ผู้ประนอม จะนำเสนอและเปิดช่องอย่างไร ให้ผู้ประนอมไกล่เกลี่ยให้คดีจบลงได้ 
26. การต่อสู่คดีในชั้นศาล ต้องศึกษาหาข้อมูล เพื่อนำเสนอศาล มีอะไรบ้าง 
- การหาพยานเอกสาร / การหาพยานบุคคล / การหาพยานวัตถุ / การเขียนคำให้การ / การแจ้บัญชีพยาน /  การสืบพยานในศาล / การชั่งน้ำหนักพยาน / การแถลงปิดบัญชีพยาน 
27. การยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เมื่อศาลชั้นต้นตันสินคดีไปแล้วจะยื่นอุทธรณ์อย่างไร 
- จะยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วัน? / จะส่งเอกสาร เพิ่มคำให้การ ได้อีกหรือไม่?  / ในระหว่างอุทธรณ์ จะขออายัดทรัพย์สินของคู่กรณีได้หรือไม่? / ในระหว่างอุทธรณ์ ต้องนาเงินที่ศาลตัดสินคดีมาวางศาลหรือไม่?  / ในระยะเวลาอุทธรณ์จะนานเท่าไร? 
28. เมื่อศาลฎีกาตัดสินคดีไปแล้ว คู่ความไม่ปฏิบัติตาม จะต้องนาเรื่องเข้ากองบังคับคดีอย่างไร? 
29. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินคดีในศาลแรงงานที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง ? 
30. พนักงานปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงานในกรณีร้ายแรง ที่จะต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชย มีอะไรบ้าง?
ถาม –ตอบ –แนะนำ
กรณีศึกษา 
- ลูกจ้างใช้วุฒิการศึกษาปลอมโดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารด้วย มาสมัครงาน นายจ้างตรวจสอบแล้วเลิกจ้าง ต่อมาลูกจ้างไปฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย 
ผู้รับมอบอำนาจจากนายจ้างจะใช้เทคนิคให้ลูกจ้างถอนฟ้องได้อย่างไร โดยไม่ต้องต่อสู้คดีกัน 
- พนักงานระดับหัวหน้างาน หรือ หัวหน้าแผนก สั่งพักงานผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยวาจา หรือไล่พนักงานออก 
หัวหน้างานจะมีความผิดหรือไม่? 
- เครื่องจักรได้รับความเสียหายขั้นร้ายแรง ตรวจสอบแล้วพบว่าขาดการบำรุงรักษาเท่าที่ควร 
นายจ้างจะเลิกจ้างพนักงาน ระดับผู้จัดการ หรือให้รับใช้ความเสียหาย 
โดยอ้างเหตุความเสียหายดังกล่าวได้หรือไม่? 
- ลูกจ้างออกจากงานไปแล้ว เอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยให้คู่แข่งทางธุรกิจหรือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเองซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน 
อดีตลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร? 
- ลูกจ้างออกจากงานไปแล้ว ได้ทาความเสียหาย และนำทรัพย์สินไปด้วย 
นายจ้างฟ้องศาลแรงงาน เพื่อให้ผู้ค้ำประกันเข้าทางานของอดีตลูกจ้าง เป็นผู้รับผิดร่วม 
ผู้ค้าประกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร? 
- นายจ้างพบโพยหวย กับลูกจ้างในโรงงาน สอบถามแล้วทราบว่า ซื้อหวยที่หน้าโรงงาน 
นายจ้างจะลงโทษลูกจ้างได้หรือไม่ เพราะเหตุใด? 
- เงินที่เป็น / ค่าจ้าง / เบี้ยขยัน / ค่ารถ / ค่าน้ำมันรถ / ค่ากะ / ค่าอาหาร / ค่าเดินทาง /ค่าที่พัก / โบนัสประจำปี 
จะมีอายุความกี่ปี?

 

 

วิทยากร อ.สมบัติ น้อยหว้า

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

- เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรปราการ 
- เป็นผู้ไกล่เกลี่ย/ประณีประนอมในศาลแรงงาน
- เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานผ่านการรับรองการจดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
- เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน 
- เป็นอนุกรรมการประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
- เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่บริษัทดับบลิวเอสเอสกรุ๊ปประเทศไทย จำกัด
- เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

 

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ท่านละ

3,900

273

117

4,056

ราคาสมาชิก หรือราคาโปรโมชั่น

2,900

203

87

3,016

สมัคร 3 ท่าน

(เหลือเพียงท่านละ 2,600 บาท)

7,800

546

234

8,112

หมดเขตโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่  30 เมษายน นี้เท่านั้น 

 
Online:  2
Visits:  154,094
Today:  120
PageView/Month:  8,953