บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : หลักสูตรด้าน HRM & HRD » 04042561 กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล
04042561 กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา /  ไกล่เกลี่ย /  ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล
สถิติการชม : 343 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 7/3/2561
04042561 กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล

    กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา /  ไกล่เกลี่ย /  ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล

 
ราคา 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

หลักสูตร

กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา /  ไกล่เกลี่ย /  ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล

 

กำหนดการวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ณ โรงแรมแกรนด์  สุขุมวิท ซอย 6 กรุงเทพฯ 


อ.สมบัติ น้อยหว้า

อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง และ ผู้ไกล่เกลี่ย

ประณีประนอมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ที่มีคดีมาสู่ศาล

 

 

หัวข้ออบรม

 1.       ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารงานบุคคล

 2.       ข้อบังคับในการทำงานคืออะไร ?

 3.       สภาพการจ้างคืออะไร ?

 4.       ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออะไร ?

 5.       กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างไร

 6.       พนักงานปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงานในกรณีร้ายแรง ที่จะต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้

          รับเงินค่าชดเชย มีอะไรบ้าง

 7.       พนักงานปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงานซึ่งจะต้องมีการกล่าวโทษเป็นหนังสือ มีอะไรบ้าง

 8.       เมื่อเกิดปัญหา มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กร จะมีวิธีหรือใช้เทคนิคอย่างไรที่จะ

          เข้าไปไกล่เกลี่ย ให้ปัญหานั้นยุติลงได้

 9.       พนักงานทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง จึงถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไปฟ้องศาลแรงงาน ผู้

          แทนฝ่ายนายจ้างจะใช้เทคนิคในการเจรจาอย่างไร ไห้คดีสิ้นสุดลง โดย ไม่ต้องต่อสู้คดีกัน

          และจากกันด้วยดี

 10.   การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงานจะต้องแจ้งให้ทราบเมื่อไร

 11.   เลิกจ้างลูกจ้างอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหามาฟ้องนายจ้างทีหลัง

 12.   การดำเนินคดีในศาลแรงงาน เมื่อนายจ้างเป็นโจทก์หรือจำเลย ผู้รับมอบอำนาจเข้าดำเนินการ ควรปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัยของศาลและจะต้องศึกษาหาข้อมูล มานำเสนอศาลอย่างไร

 13.   การเสนอข้อมูลในชั้นไกล่เกลี่ยของผู้ประนอมซึ่งมาจาก / ฝ่ายลูกจ้าง / นายจ้าง / ผู้ประนอม  จะนำเสนอและเปิดช่องอย่างไร ให้ผู้ประนอมไกล่เกลี่ยให้คดีจบลงได้

 14.   การต่อสู่คดีในชั้นศาล ต้องศึกษาหาข้อมูล เพื่อนำเสนอศาล มีอะไรบ้าง

-          การหาพยานเอกสาร / มีการบันทึกอะไรบ้าง

-          การหาพยานบุคคล / ใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง

-          การหาพยานวัตถุ / สิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้ คืออะไร

-          การเขียนคำให้การ / เขียนอย่างไร

-          การแจ้งบัญชีพยาน / มีใครบ้าง

-          การสืบพยานในศาล / จะสอบอย่างไร

-          การชั่งน้ำหนักพยาน / วิเคราะห์จากอะไร

-          การแถลงปิดบัญชีพยาน / ต้องเขียนคำร้องอย่างไร

 15.   การยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เมื่อศาลชั้นต้นตันสินคดีไปแล้วจะยื่นอุทธรณ์อย่างไร

            -   จะยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วัน

            -  จะส่งเอกสาร เพิ่มคำให้การ ได้อีกหรือไม่

            -  ในระหว่างอุทธรณ์ จะขออายัดทรัพย์สินของคู่กรณีได้หรือไม่

            -  ในระหว่างอุทธรณ์ ต้องนำเงินที่ศาลตัดสินคดีมาวางศาลหรือไม่

            -  ในระยะเวลาอุทธรณ์จะนานเท่าไร

     

16.  เมื่อศาลฎีกาตัดสินคดีไปแล้ว คู่ความไม่ปฏิบัติตาม จะต้องนำเรื่องเข้ากองบังคับคดีอย่างไร

 17.  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินคดีในศาลแรงงานที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง ?

ถาม – ตอบ – แนะนำ

 

ในกรณีศึกษา

-   ลูกจ้างใช้วุฒิการศึกษาปลอมโดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารด้วย มาสมัครงาน นายจ้างตรวจสอบแล้วเลิกจ้าง ต่อมาลูกจ้างไปฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย

-   ผู้รับมอบอำนาจจากนายจ้างจะใช้เทคนิคให้ลูกจ้างถอนฟ้องได้อย่างไร โดยไม่ต้องต่อสู้คดีกัน

-    พนักงานระดับหัวหน้างาน หรือ หัวหน้าแผนก สั่งพักงานผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยวาจา หรือไล่

     พนักงานออก หัวหน้างานจะมีความผิดหรือไม่

-    เครื่องจักรได้รับความเสียหายขั้นร้ายแรง ตรวจสอบแล้วพบว่าขาดการบำรุงรักษาเท่าที่ควร

       นายจ้างจะเลิกจ้างพนักงาน ระดับผู้จัดการ หรือให้รับใช้ความเสียหาย โดยอ้างเหตุความเสีย          หายดังกล่าวได้หรือไม่

-   ลูกจ้างออกจากงานไปแล้ว เอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยให้คู่แข่งทางธุรกิจหรือจด

     ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเองซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน อดีตลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร

-   ลูกจ้างออกจากงานไปแล้ว ได้ทำความเสียหาย และนำทรัพย์สินไปด้วย

-    นายจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อให้ผู้ค้ำประกันเข้าทำงานของอดีตลูกจ้าง เป็นผู้รับผิดร่วมผู้ค้ำ

     ประกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร

-    นายจ้างพบโพยหวย กับลูกจ้างในโรงงาน สอบถามแล้วทราบว่า ซื้อหวยที่หน้าโรงงาน

      นายจ้างจะลงโทษลูกจ้างได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

-    เงินที่เป็น / ค่าจ้าง / เบี้ยขยัน / ค่ารถ / ค่าน้ำมันรถ / ค่ากะ / ค่าอาหาร / ค่าเดินทาง /ค่าที่

     พัก / โบนัสประจำปี  จะมีอายุความกี่ปี

 

 

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน)

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

 

อัตราค่าสัมมนา

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ

(1+2-3)

ท่านละ

3,900

273

117

4,056

ราคาสมาชิก หรือราคาโปรโมชั่น

2,900

203

87

3,016

สมัคร 3 ท่าน

(เหลือเพียงท่านละ 2,600 บาท)

7,800

546

234

8,112

หมดเขตโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่  26  มีนาคม นี้เท่านั้น

 
Online:  16
Visits:  143,598
Today:  197
PageView/Month:  8,231