บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
IN-HOUSE TRAINING
สถิติการชม : 2,012 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 16/6/2559
IN-HOUSE TRAINING

หลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

 
ต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

การสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

วิทยากร อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

 

 


หลักการและเหตุผล 

การดำเนินธุรกิจในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์เฉกเช่นปัจจุบัน  “คน”  เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการผลิตและการดำเนินธุรกิจ    กอปรกับความสำคัญสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน  ซึ่งถือเป็นหัวใจของความสำเร็จประการหนึ่งในการประกอบการ  เพราะความปลอดภัยในการทำงานจะมีผลต่อการลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม  อาทิ  การหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุ  การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน  ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน  รวมทั้งเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กร  ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อสินค้าของบริษัท  แลส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายและการขยายกำลังผลิต  เพื่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์ 

1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงานในสถานประกอบการ

2.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการ  วิธีการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถาน
      ประกอบการ

3.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการทำงาน

4.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ  และการปรับทัศนคติด้านความปลอดภัยในการทำงาน

5.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

 

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

 1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

              ปัญหาและสาเหตุการประสบอันตรายและโรคที่เกิดจากการทำงาน

              หลักปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

              กฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2.การสร้างแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

               การเสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัย

                กลยุทธ์ & วิธีการสร้างแรงจูงใจ

               จิตวิทยาทั่วไปกับการบริหารความปลอดภัย

                กรณีศึกษา ( CASE  STUDY )

 3.กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน

               การส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

               การอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน 

4. ถาม – ตอบปัญหา


 
Online:  3
Visits:  569,187
Today:  103
PageView/Month:  4,399