บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ » IN-HOUSE TRAINING เตรียมพร้อมสู่ผู้จัดการ 4.0
IN-HOUSE TRAINING เตรียมพร้อมสู่ผู้จัดการ 4.0
สถิติการชม : 8,260 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 7/11/2561
IN-HOUSE TRAINING เตรียมพร้อมสู่ผู้จัดการ 4.0

หลักสูตร เตรียมพร้อมสู่ผู้จัดการ 4.0

 
สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

 

เตรียมพร้อมสู่..ผู้จัดการยุค 4.0

เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้ ผู้นำก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ในยุค 4.0และบริหารร่วมกับทุก Generation อย่างราบรื่น

 

 

หลักการและเหตุผล


ในสภาวการณ์ปัจจุบันในทางธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมากทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งในประเทศเองก็มีการพัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารการจัดการเพื่อสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับบทบาทของผู้จัดการและผู้บริหารทุกระดับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบทบาทของผู้จัดการเป็นบทบาทที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นบทบาทที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดนโยบายและต้องนำนโยบายดังกล่าวลงไปให้พนักงานระดับล่างปฏิบัติ

ดังนั้นการที่ผู้จัดการจะประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับทักษะด้านปกครองบังคับบัญชาเป็นประการสำคัญ ทั้งต้องมีจิตวิทยาด้านการจูงใจ มีเทคนิคในการจูงใจลูกน้อง มีภาวะผู้นำทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกน้องมีแรงจูงใจและมีความกระตือลือร้นในการทำงาน ทั้งนี้ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความสำเร็จหน่วยงานมีความเจริญเติบโตมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาตร์ประเทศไทย 4.0 ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
  บทบาทของผู้จัดการจึงเป็นบทบาทที่สำคัญส่งผลต่อความสำเร็จ ดังนั้นจึงได้กำหนดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อสร้างให้ผู้จัดการเพิ่มทักษะในการบริหาร การปกครองบังคับบัญชาและมีภาวะผู้นำที่สามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ขณะเดียวกันก็ต้องมีทักษะที่ผู้จัดการต้องมีขั้นพื้นฐานคือทักษะในด้านการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานฯลฯเพื่อที่จะทำให้การปฎิบัติงานในหน้าที่และบทบาท-ของหัวหน้างาน
ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารการจัดการของพนักงานที่ดำรงหัวหน้างานขึ้นไปทุกระดับ
2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ควรระมัดระวังและเป็นอุปสรรคส่งผลต่อความล้มเหลวในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงจูงใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์ให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)
5. เพื่อสร้างให้ผู้จัดการมีภาวะผู้นำ ( Leadership) และสามารถนำไปใช้ในการปกครองบังคับบัญชาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
6. มีทักษะและพื้นฐานด้านการสื่อสารที่จำเป็นที่ผู้จัดการควรมี
7. มีทักษะด้านการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

สิ่งทีจะได้รับจากการสัมมนา

1.ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และทักษะในด้านบริหารและการจัดการเข้าใจภาพรวม
   การบริหารการจัดการที่ดี ปัจจัยองค์การที่ประสบผลสำเร็จ
2. ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บังคับบัญชามีจิตวิทยาใน 
    การบริหารคน เข้าใจธรรมชาติของคนวัยต่างๆในการทำงาน
3. ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ในการนำปัจจัยต่างๆด้านการบริหารไปใช้ในการจูงใจให้ลูก 
    น้องทำงานทราบถึงรายละเอียดของปัจจัยต่างๆเพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เข้าสัมมนามีทักษะในการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำและสามารถประยุกต์ใช้ได้
    เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทั้งมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป
5. ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ในการปกครองบังคับบัญชาใช้กลยุทธ์ในการบริหารให้
    สอดคล้องกับลูกน้องประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม
6. ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ผู้บริหารที่ประสบ
    ความสำเร็จ
7. ผ้เข้าสัมมนาได้มีทักษะด้านการสื่อสารที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นผู้บังคับบัญชา
8. ผู้เข้าสัมมนาได้รับทักษะในการสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามงานเพื่อ
    ทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จ
9. ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหารกับวิทยากรผู้มี
    ประสบการณ์ในด้านการบริหารที่หลากหลายโดยสามารถนำประสบการณ์นั้นๆไป
    ประยุกต์ใช้ได้

หัวข้อสัมมนา
ภาคเช้า
1. ภาพรวมและความแตกต่างระหว่างการบริหารการจัดการในยุคเก่าและยุค 4.0 
2. องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) HPO
3. บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการและที่องค์กรคาดหวัง
4. ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นหัวหน้างาน/ ข้อที่ผิดพลาดเมื่อก้าวขึ้นเป็นระดับบังคับบัญชา
5. ลักษณะผู้นำยุค 4.0  ที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
6. การเสริมสร้างภาวะผู้นำ ปัจจัยต่างๆที่เสริมสร้างให้หัวหน้ามีภาวะผู้นำ ในยุค 4.0

ภาคบ่าย
7. กลยุทธ์การสื่อสารที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ กับลูกน้องประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ Gen Y และ Gen M
8. การสั่งงาน ขั้นตอนการสั่งงาน ข้อควรระวังในการสั่งงาน (DO และ DON’T)
9. การมอบหมายงาน ประเภทการมอบหมายงาน ขั้นตอนและเทคนิคต่าง ๆ ในการมอบหมายงานที่หัวหน้างานควรทราบ
10. การติดตามงาน ความสำคัญในการติดตามงาน วิธีการในการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
11. สรุป ตอบข้อซักถาม

 

 
Online:  3
Visits:  569,230
Today:  146
PageView/Month:  4,442