บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ » 22052018 กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
22052018 กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
สถิติการชม : 298 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 2/5/2561
22052018 กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

 
ราคา 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าว

อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

 

 

กำหนดการวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ณ.โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สุขุมวิทซ.6

BTS สถานีนานาทางออก 4

วิทยากร อ.สมบัติ น้อยหว้า

 

หลักการและเหตุผล

การที่บริษัทเอกชนรับคนเข้าทำงานในองค์กรมีหลายประเภท มีอุตสาหกรรมบางประเภทที่คนไทยไม่ทำ ทำให้นายจ้างขาดแคลนแรงงาน จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจ้างแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU หรือข้อตกลงที่ร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย เพื่อสนองการประกอบธุรกิจให้เดินหน้าไปถึงจุดหมายตามที่ต้องการ  ซึ่งการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ก็จะมีขั้นตอนของข้อกฎหมาย ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรา ก็ถือโอกาสเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างได้ง่าย เพราะการเดินทางสะดวก ภาษาพูดก็เรียนรู้ได้ง่าย และขนมธรรมเนียมประเพณี หรือการนับถือศาสนา ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติเหมือนกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทราบที่มาของแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย รวมไปถึงค่าธรรมเนียมของการนำเข้าต่างๆ
2. เพื่อให้ทราบถึงสิทธิต่างๆ อันพึงมีพึงได้ ของแรงงานต่างด้าว ภายใต้พระราชกำหนดที่บัญญัติไว้ตามกฎหมาย
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทราบถึง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำงาน และการกล่าวโทษต่างๆ หรือวิธีที่จะเลิกจ้าง ให้ลูกจ้างมีความพึงพอใจต่อการเลิกจ้าง
4. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการต่อสู้คดีในชั้นศาล การปฏิบัติตน ให้อยู่ในวินัยของศาล เพื่อให้ศาลพิจารนาและตัดสินให้ชนะคดี

หัวข้อการอบรม
1. ข้อบังคับในการทำงานคืออะไร?
2. ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ต้องปฏิบัติตามอย่างไร?
3. ทำไมต้อง จ้างแรงงานต่างด้าว ?
4. จ้างแรงงานต่างด้าว มีข้อดี – ข้อเสีย ต่างกันอย่างไร?
5. การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU มีอะไรบ้าง?
6. นายจ้างไม่มีแรงงานต่างด้าว จะต้องมีขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างไร?
7. นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว ต้องการจ้างให้ถูกกฎหมาย ต้องตรวจสอบเอกสารอย่างไร?
8. นายจ้างรับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน นายจ้างจะมีโทษอย่างไร? และลูกจ้างจะมีโทษอย่างไร?
9. ผู้ใดประกอบธุรกิจนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างโดยผิดกฎหมาย จะมีโทษอย่างไร?
10. การเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวในกรณีต่างๆ มีอะไรบ้าง?
11. นายจ้างต้องแจ้งต่อนายทะเบียน การเข้า – ออก ของลูกจ้างต่างด้าว ภายในกี่วัน.
12. การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง  ต้องทำอย่างไร?
13. การจ้างแรงงานมีหลายประเภท คืออะไรบ้าง
14. โทษทางวินัยมีกี่สถาน อะไรบ้าง?
15. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จะพิจารณาโทษจากเหตุผลอะไร ถึงจะลงโทษคู่กรณี ให้เป็นความผิดร้ายแรง  หรือไม่ร้ายแรง
16. การกล่าวโทษในใบเตือน ถ้าระบุข้อความไม่ชัดเจน จะมีผลต่อการถูกเลิกจ้างอย่างไร?
17. เมื่อมีคดีไปสู่ศาล ผู้ฟ้องมักจะฟ้องเรียกร้องเงินค่าเสียหาย จากการถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลจะพิจารณาตัดสินให้ได้รับเงิน ดังกล่าวได้ จะพิจารณาจากอะไร?
18. สวัสดิการที่เป็นค่าจ้าง มีอะไรบ้าง ?
19. สวัสดิการที่ ไม่เป็นค่าจ้างมีอะไรบ้าง
20. การทำสัญญาข้อตกลงให้สวัสดิการไม่เป็นค่าจ้างต้องเขียนอย่างไร ?
21. เงินที่เรียกร้องเวลาฟ้องมีอายุความ 2 ปีมีเงินอะไรบ้าง ?
22. เงินที่เรียกร้องเวลาฟ้องมีอายุความ 10 ปีมีเงินอะไรบ้าง ?
23. เงินที่เรียกร้องดอกเบี้ยเวลาฟ้องร้อยละ 7.5 ต่อ ปีมีเงินอะไรบ้าง ?
24. เงินที่เรียกร้องดอกเบี้ยเวลาฟ้องร้อยละ 15 ต่อ ปีมีเงินอะไรบ้าง ?
25. นายจ้างบอกเลิกจ้างด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ได้หรือไม่
26. การเลิกจ้างพนักงาน ต้องบอกกล่าวอย่างไร?
27. เมื่อเลิกจ้างพนักงาน สิ่งที่จะต้องตรวจสอบ มีอะไรบ้าง
28. การกระทำอันไม่เป็นธรรม  มีอะไรบ้าง
29. การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  มีอะไรบ้าง
30. การต่อสู้คดีในศาล ในชั้นไกล่เกลี่ยของผู้ประนอม หรือในชั้นสืบพยานในห้องพิจารณาคดีจะศึกษาหาข้อมูลนำเสนอศาลอย่างไร? ให้ศาลตัดสินให้ชนะคดี
31. คำพิพากษาของศาลฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงานที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?
ถาม – ตอบ – แนะนำ

วิทยากร อ.สมบัติ น้อยหว้า
ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
- เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี
- เป็นผู้ไกล่เกลี่ย/ประณีประนอมในศาลแรงงาน
- เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานผ่านการรับรองการจดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
- เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน 
- เป็นอนุกรรมการประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
- เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่บริษัทดับบลิวเอสเอสกรุ๊ปประเทศไทย จำกัด
- เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม

 

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

ประเภท

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ราคาปกติ

3,900

273

117

4,056

ราคาสมาชิกหรือราคาโปรโมชั่น

2,900

203

87

3,016

 

หมดเขตโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่  11 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น

 

 


 
Online:  12
Visits:  161,727
Today:  247
PageView/Month:  8,123