บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
IN HOUSE TRAINING TRAIN THE TRAINER
สถิติการชม : 1,911 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 7/11/2561
IN HOUSE TRAINING TRAIN THE TRAINER

หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ TRAIN THE TRAINER (PUBLIC SPEAKING)

“เรียนรู้และฝึกฝน Skill เทพของการเป็นวิทยากรภายในสำหรับองค์กร “

แบบ COACHING 1 BY 1

 
ต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

         

       

                    วิทยากร อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

 

หลักการและเหตุผล


       “วิทยากร” ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญบุคคลหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรใดที่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรมและจัดการความรู้ภายในองค์กรนั้น วิทยากรภายในองค์กรจำเป็นต้องรู้กระบวนการดำเนินงาน และ คุณสมบัติที่ครบถ้วนต่อการเป็นผู้ขับเคลื่อนงานในด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ และเข้าใจในหลักของการเป็นวิทยากรภายในองค์กร

2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรในยุคปัจจุบัน

3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นของ

     วิทยากร ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการ

     เป็นวิทยากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

เนื้อหาการอบรมสัมมน 

ช่วงเช้า

  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการฝึกอบรม

        - แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการฝึกอบรม

       - ทุนมนุษย์ กับเป้าหมายการฝึกอบรม และจิตวิทยาการเรียนรู้

  • ทำไมองค์กรต้องมีวิทยากรภายใน ?

       -  ความสำคัญของวิทยากรภายในองค์การ (บทบาทหน้าที่ และคุณสมบัติของ

          วิทยากรภายในที่จำเป็นต้องมี)

      - การเตรียมตัวในการเป็นวิทยากร และการฝึกอบรม (หลักการสร้างกระบวนการ

         ฝึกอบรมด้วยการบรรยาย)


ช่วงบ่าย

  • ทักษะ และ เทคนิคการบรรยายสำหรับวิทยากรมืออาชีพ

     - การสื่อสารถ่ายทอด และการพูดในที่ชุมชน (หลักการพูดสำหรับวิทยากร) 

     -  การใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ (การสร้างสื่อ และประเภทของสื่อ) 

     - การวิเคราะห์ผู้ฟัง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   

 


วันที่สอง

ช่วงเช้า

  • บุคลิกภาพสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

      -  การแต่งกายสำหรับวิทยากร (เทคนิคการเลือกเครื่องแต่งกายให้ดูสง่าผ่าเผย)

      - ท่วงท่า อิริยาบถ การแสดงออก (อากัปกิริยาต่าง ๆ ที่สำคัญขณะการบรรยาย)

 


ช่วงบ่าย

  • Workshop : การฝึกปฏิบัติ : ทักษะการสอน และการเป็นวิทยากรเป็นรายบุคคล 
  • เทคนิคการรับมือกับคำถามจากผู้เข้าอบรม และ อุปนิสัยแห่งความสำเร็จสำหรับวิทยากรยุคใหม่

 

หมายเหตุ   กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยน และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์


ระยะเวลาการฝึกอบรม              2 วัน (09.00 – 16.00 น.)


จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม                ไม่เกิน 12 ท่าน/รุ่น (หรือตามความเหมาะสม)


ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  วิทยากรภายใน บุคลากรในสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และฝึกอบรม  หรือ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านการพูด


รูปแบบในการฝึกอบรม              เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำ Workshop (Lecture 50 %  Workshop 50 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 


วิธีการฝึกอบรม   การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) /  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / กรณีศึกษา (Case Study) /   การวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล (Coaching One by One) / และ       การแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากทางวิทยากร (Show & Share)

 

การเตรียมตัว

  1. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเนื้อหา 1 เรื่อง เพื่อสอนสำหรับการฝึกปฏิบัติเป็นวิทยากร (ใช้ในการฝึกปฏิบัติวันที่2)
  2. เตรียมเครื่องแต่งกายชุดสากลในการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร (ใช้ในการฝึกปฏิบัติวันที่2)
  3. * คอมพิวเตอร์ Notebook และ รีโมท Pointer สำหรับการฝึกปฏิบัติ (ในบางกรณีอาจมีการยกเว้น)
 
Online:  5
Visits:  539,424
Today:  304
PageView/Month:  3,579