บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
IN-HOUSE TRAINING PROACTIVE LEADERSHIP
สถิติการชม : 1,622 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 7/11/2561
IN-HOUSE TRAINING PROACTIVE LEADERSHIP

PROACTIVE LEADERSHIP หลักสูตรผู้นำเชิงรุก

 
ต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

หลักการและเหตุผล :

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การ คือ หัวหน้างาน หากองค์การใดขาดการพัฒนาหรือขาดการเตรียมความพร้อมของคนที่เป็นหัวหน้างานก็เสมือนกับองค์การนั้นขาดกุญแจไขไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จนั่นเอง 

ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตนับวันยิ่งมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ปัจจัยที่จะสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรไม่ใช่เงินทุน ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือบุคลากรในองค์กรนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้างานและผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่มีภาวะผู้นำ มีทักษะและความสามารถในการบริหารงาน บริหารคน  รวมทั้งรู้จักบริหารตนเองอย่างมีคุณภาพ  เพราะคนที่คุณภาพเท่านั้นที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพต่อไป


วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกระดับมีทักษะในการเป็นผู้นำ ผู้บริหารที่ดี และมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับทักษะการคิดในวิถีของผู้นำไม่ใช่ผู้ตาม เปลี่ยนวิธีคิดอย่างผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อการยกระดับมาตรฐานในการทำงานรูปแบบเดิมให้เกิดการทำงานเชิงรุก ทั้งในระดับนโยบาย แผนงาน โครงการ และ บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ในการทำงานของผู้นำเชิงรุกที่องค์กรพึงประสงค์ 
  4. ผู้เข้าอบรมทราบถึงวางตัวได้เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องซึ่งเหตุผลดังกล่าว จะสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้เกิดขึ้นและนำไปสู่การบริหารการจัดการ และการปกครองของผู้บริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

ระยะเวลา      1 วัน (9:00 – 16:00 น.)


จำนวนผู้เข้าอบรม    ไม่เกิน 50 ท่าน/ต่อรุ่น


ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เตรียมเลื่อน

                                  ขั้นตำแหน่งบริหาร


รูปแบบในการฝึกอบรม  เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรม (บรรยาย 50 %  กิจกรรม 50 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อการสัมมนา :

ช่วงเช้า    การเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ และการทำงานเชิงรุก

1)  ธรรมชาติของผู้นำ

  • ประเภท / สไตล์ผู้นำ (ผู้นำในลักษณะต่าง ๆ สร้างความแตกต่างอย่างไรให้องค์กร)
  • บทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของผู้นำที่องค์กรพึงประสงค์

2)  ผู้นำกับการทำงานเชิงรุก (Proactive)

  • หลักการทำงานในแบบเชิงรุก (อย่างไรถึงเรียกว่า … เชิงรุก หรือ เชิงรับ ?)
  •  แนวคิดในการเสริมสร้างการทำงานรุกสำหรับผู้นำ (ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง)

 

 

ช่วงบ่าย  กระบวนการพัฒนาการทำงานเชิงรุก และ เทคนิคการเป็นผู้นำเชิงรุก

1)  กระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  • การปรับปรุงและพัฒนางาน (วงจรคุณภาพในการสร้างการทำงานเชิงรุก)
  • Workshop “ผู้นำในอุดมคติ” (การแบ่งกลุ่มระดมสมอง และนำเสนอผลงาน)

2)  การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีสู่การบริหารงานอย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำเชิงรุก

     บทสรุปการสัมมนา และ อุปนิสัยแห่งความสำเร็จสำหรับผู้นำ (แบ่งปันข้อคิดจาก

     วิทยากร)

 
Online:  13
Visits:  539,471
Today:  351
PageView/Month:  3,626