บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
IN-HOUSE TRAINING Development Managerial Skills for Effective Management
สถิติการชม : 2,231 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 7/11/2561
IN-HOUSE TRAINING Development Managerial Skills for Effective Management

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
ต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

DOWNLOAD เอกสารหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มาของหลักสูตร 

องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่งการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

  1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
  3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน+
  4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
  5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

The Topic 

Module 1 : Qualification &  Rules of Managerial Skills             

- การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

- ประเภทและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

- คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

- แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

- เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานให้ปฏิบัติงานตามความสามารถ

- การวางแผนงานในเชิงกลยุทธ์ และปฏิบัติเพื่อตอบสนองเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

- แบบฝึกหัด และกรณีศึกษา

 

Module 2 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 1

Scheme : Communication , Problem Solving & Decision Making

-ความสำคัญและการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

-อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข

-เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Scheme : Delegation , Directing & Monitoring

- เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

- เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

- มาตรการต่างๆในการติดตามงานและการควบคุมงาน

- กรณีศึกษา แบบฝึกหัด อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข

 

Module 3 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 2 

Scheme : Motivation

- ความหมาย  ความเหมือน และความแตกต่างของการจูงใจ

- พฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ที่เป็นแรงจูงใจพื้นฐาน

- สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส

- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

- กรณีศึกษา แบบฝึกหัด อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข

Scheme : Coaching Styles (OJT)

- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมี


 

 
Online:  6
Visits:  539,479
Today:  359
PageView/Month:  3,634