บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
IN HOUSE TRAINING Safety Officer Professional level
สถิติการชม : 2,910 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 23/5/2559
IN HOUSE TRAINING Safety Officer Professional level

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และเพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร และเป็นไปตามกฎหมายโดย กฎกระทรวงแรงงานฯ กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙

 
ต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

DOWNLOAD เอกสารหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคน หรือที่เรียกว่า บุคลากรทุกคนในองค์กร ต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยจึงจะประสบความสำเร็จ โดยแนวทางที่สถานประกอบการดำเนินการได้คือ จะต้องสร้างทัศนคติ ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับบุคลากรโดยการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย ซึ่งสถานประกอบการจะต้องสร้างและจัดอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทัศนคติด้านความปลอดภัยจึงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องใช้การจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านอื่นเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดบรรยากาศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอการอย่างสม่ำเสมอและผู้บริหาร เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่จะขับเคลื่อน เรื่องความปลอดภัยให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร เนื่องจากผู้บริหารเป็นตำแหน่งที่มีการนำนโยบายไปวางแผน และปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งขับเคลื่อนงานหรือกิจกรรม ด้านความปลอดภัยและองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และเพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร และเป็นไปตามกฎหมายโดย กฎกระทรวงแรงงานฯ กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและสร้างทัศนคติและการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ให้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน ในเรื่องความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะ จป.หัวหน้างาน กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะปฏิบัติงาน
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและตระหนักถึงความปลอดภัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน

หัวข้อการอบรมมีดังนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) การตรวจความปลอดภัย 
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร 
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า 
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล


ผู้เข้าฝึกอบรม            : พนักงานที่มีตำแหน่งหัวหน้างาน/Supervisor/Foreman เป็นต้น


จำนวนผู้เข้าอบรม      :  35 ท่านต่อรุ่น


วิทยากร 

  • อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย  วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ
  • บรรยายสนุก  เข้าใจง่าย  Reference จากผลตอบรับของผู้เข้าอบรม รับประกันความพึงพอใจ 100 %

 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

  • การทดสอบ Pre-test , Post-test 
  • เอกสารประกอบการบรรยาย 
  • ใบ Certificate ให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน เลขทะเบียน จป.๕๗-๐๑๗  ดำเนินกาฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ถึง วันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (หลังการอบรม)
IN HOUSE TRAINING
.00 บาท
 
Online:  3
Visits:  569,202
Today:  118
PageView/Month:  4,414