บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

 

DOWNLOADใบสมัครอบรม

สำรองที่นั่งPUBLIC TRAINING

 
 
 
 


บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น จำกัด ให้บริการรับจัดฝึกอบรมทั้งภายใน(Public Training)และภายนอกองค์กร (In-house Training) และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและมีประ

สบการณ์จริง การันตีตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล HR HRD HRM กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด SAFETY ภาวะผู้นำ Leadershipผู้บริหาร หัวหน้างาน การบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น FIRST AID & CPR  หลักสูตรด้านไอทีสารสนเทศ Microsoft Officeการจัดกิจกรรม Walk Rally Team building Car Rally Sport Day นิทรรศการด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

 
 
 
 

 

       

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ของคู่ค้า ของพนักงาน และหรือของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างสูงและเพื่อให้การเก็บ การใช้งาน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

 

1. บริษัทฯให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด

 

2. บริษัทฯจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะขอ          จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

 

3. บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่      แรก


4. บริษัทฯ จัดให้ระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความมั่นคง ปลอดภัยและตามที่กฎหมายกำหนด

 

5. บริษัทฯ จัดให้มีผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า        ข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และหรือตามกฎหมายกำหนด

 

6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน

    ลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล

    สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ลักษณะเด่นทางกายภาพ หากจำเป็นต้องเก็บ ใช้ เปิด        เผย บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดวังเป็นความลับ

 

7. เจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการตรวจสอบ ขอรับสำเนา คัดค้าน ลบ ทำลาย โอน หรือ ขอถอนความยินยอม

   ข้อมูลนั้นได้ง่ายตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา และขอใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ผู้ควบคุมข้อมูลที่บริษัทฯ กำหนด

 

8. เจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างด้าว จะคุ้มครองและใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย

 

9. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือ ต่างประเทศ บริษัทฯจัดให้มีข้อตกลงกับหน่วยงาน          ภายนอกหรือประเทศปลายทางให้ทำการ คุ้มครองที่มั่นคง ปลอดภัยหรือตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง

    เคร่งครัด

 

10.บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงานเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เอง          ห้ามมิให้ ผู้ใด ละเมิด เปิดเผย เข้าถึง  นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำให้เจ้าของข้อมูลเสียหายโดยไม่

    ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุด จะดำเนินคดีถึง

    ที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 


 

บริษัทฯ ขอให้พนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายนี้และหรือระเบียบปฏิบัติใด ๆ ที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นโยบายนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 
 
                   หลักการจัด ลาพักร้อน ให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร  ?
 
 
                   DOWNLOAD ใบสมัครอบรม(Public Training)
 

 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
#เรื่องการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPA
ตัวอย่างปัญหายอดฮิต :หัวหน้างานที่เพิ่งเข้ามาทำงาน มาขอประวัติการทำงานและเงินเดือน ของพนักงานในทีม เพื่อประเมินและมอบหมายงานให้เหมาะสมความสามารถในการทำงาน แบบนี้จะให้ได้ไหม จะเป็นการเปิดได้หรือไม่
 
 
ตัวอย่างปัญหายอดฮิต ถ้าบริษัท จะรับพนักงานใหม่ และอยากรู้ข้อมูลอาชญากรรม สามารกเช็คไปที่ สนง ตำรวจแห่งชาติได้หรือไม่
 

 

                                    DOWNLOAD BROCHURE
 
                                  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

รู้ก่อนใคร ใช้ได้ก่อนเพือน  #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPA

 

 หลักสูตรแนะนำประจำเดือน ธันวาคม 2564

หลุักสูตร Online เจาะลึก 3 วันหยุด 6 วันลา
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. โดย Application Zoom
** รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับ 3 วันหยุด 6 วันลา **
*วันหยุดประจำสัปดาห์ 
*วันหยุดประเพณี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
>>6 วันลา 
>>ลาป่วย
 >>ลากิจ 
>>ลาทำหมัน
>>ลาคลอด 
>>ลาศึกษา
 >>ลาทหาร

** หมดปัญหากันเสียทีต้องเข้าอบรมหลักสูตรนี้**

เนื้อหาหลักการสัมมนา
หมวดที่ 1 วันหยุดประจำสัปดาห์
1.หลักการจัดวันหยุดประจำสัปดาห์ กฎหมายกำหนดว่าอย่างไร ?
2.จะกำหนดอย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์ ยืดหยุ่น ในการบริหารงาน ?
3.กำหนดไว้แล้วอยากจะเปลี่ยน จะต้องทำอย่าไร ?
4.ทำไมลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ ?
5.ในวันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานไม่มาทำงานจะลงโทษได้ ต้องทำอย่างไร ?
หมวดที่ 2 : วันหยุดประเพณี
1.หลักการจัดตามกฎหมายต้องทำอย่างไร ?
2.กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว อยากจะเปลี่ยนต้องทำอย่างไร ?
3.วันหยุดกลางสัปดาห์จะสลับกับวันธรรมดาได้หรือไม่ ต้องทำอย่าไร ?
4.กำหนดไว้แล้ว ราชการประกาศเพิ่ม ไม่หยุดไม่ผิดดูตรงไหน..ถ้าอยากจะหยุดจะทำอย่างไร ?
หมวดที่ 3 : วันหยุดพักผ่อนประจำปี
1.พักร้อน เป็นสิทธิของใครกันแน่ ?
2.พนักงานไม่ลาเอง นายจ้างตัดทิ้งทุกปี ผิดกฎหมายตรงไหน ? 
3.หลักการจัดพักร้อนที่ถูกกฎหมายต้องทำอย่าไร ?
4.พนักงานลาออก ถูกไล่ออก เลิกจ้าง จะมาขอเงินแทนวันหยุดพักร้อนต้องจ่าย หรือไม่จ่าย ?
หมวดที่ 4 : วันลาป่วย
1.หลักกฎหมายเกี่ยวกับลาป่วยว่าอย่างไร ?
2.ลาป่วย 1 – 2 วัน ไม่มีใบรับรองแพย์ ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าป่วยจริง หรือ ไม่จริง ?
3.การนับวันลาป่วยวันหยุดนับหรือไม่นับ…ลาป่วย 3 เดือนนับอย่างไร จ่ายเงินอย่างไร ?
4.กำหนดระเบียบการลาป่วยที่ดี รัดกุม ควรกำหนดอย่างไร ?
5.การจัดการกับมนุษย์ลาป่วยมาก จะทำอย่างไรได้บ้าง ที่ไม่ผิดกฎหมาย ?
หมวดที่ 5 : การลากิจ
1.กิจธุระอันจำเป็นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคืออะไร ?
2.มาทำงานวันแรกแล้ว ขอลากิจได้เลยหรือไม่ ?
3.ลากิจจ่ายเงิน ไม่จ่ายเงิน ดูตรงไหน มีหลักการอย่างไร ?
หมวดที่ 6 : การลาคลอด
1.การลาคลอดกฎหมายกำหนดว่าอย่างไร ?
2.ลาไปตรวจครรภ์ก่อนคลอด นับอย่างไร จ่ายเงินอย่างไร ?
3.การลาป่วย การแท้งระหว่างตั้งครรภ์จะทำอย่างไร ?
4.ก่อนครบกำหนดลาคลอด พนักงานขอกลับทำงานวันศุกร์ เพื่อขอรับค่าจ้างวันหยุดจะทำอย่างไร ?
5.ลาคลอดแค่ 60 วันแล้วกลับเข้าทำงาน ต่อมาป่วยมดลูกผิดปกติ จะให้หยุดไปรักษาตัวจะให้ลาป่วย หรือ ให้ลาคลอดต่อได้หรือไม่ ?
หมวดที่ 7 : การลาทำหมัน
1.การทำหมันหลักกฎหมายกำหนดว่าอย่างไร ?
2.การลาไปแก้หมัน จะให้ลาอะไร ?
หมวดที่ 8 :การลาไปฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร
1.หลักกฎหมายกำหนดว่าอย่างไร ?
2.คนจับฉลากได้ใบแดง หรือ สมัครไปเป็นทหาร จะใช้สิทธินี้ได้หรือไม่ ?
หมวดที่ 9 : การลาไปศึกษาเพิ่มเติ่ม
1.หลักกฎหมายกำหนดว่าอย่างไร ?
2.การลาไปสอบรามคำแหง / มสธ./ สอบราชภัฎ / สอบ กศน. / สอบเทียบฝีมือ จะใช้สิทธินี้ได้หรือไม่ ?
3.เมื่อพนักงานใช้สิทธิลาตามกฎหมาย นายจ้างต้องอนุมัติให้ลาทุกกรณีใช่หรือไม่ ?
4.การลาไปศึกษาเพิ่มเติมนี้ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ ? ถ้าอยากได้ค่าจ้างจะทำอย่างไร ?
ตอบชัด..จัดเต็ม..ทุกประเด็นที่สำคัญ..หมดปัญหากันเสียที
 
 
หลักสูตร Online   Harassment in workplace

 

 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. โดย Applecation Zoom
เวลาที่บรรยาย 3 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. การคุกคาม คือ อะไร ?
2. ตัวอย่าง - การคุกคามที่ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก หรือ ทั้งจำคุกทั้งปรับ
2.1 การคุกคามทางร่างกาย
2.2 การคุกคามทางด้านจิตใจ
2.3 การคุกคามทางเพศ
2.4 การคุกคามในการทำงาน
3. ข้อกฎหมายและบทลงโทษผู้คุกคามคนอื่น
4. ความเสียหายของผู้ถูกคุกคาม และสิทธิการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
5. ความเสียหายของนายจ้างและสิทธิการลงโทษผู้กระทำผิ
6. ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาคดีเลิกจ้างเพราะการคุกคาม
7.  ข้อควรระวัง ข้อแนะนำในการทำงานร่วมกัน

 

 

 

หลักสูตร Online กฎหมายคุ้มครองนายจ้างตามแนวคำพิพากษาฯ

วันที่ 15 ธันวาคม  2564 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. โดย Application Zoom

หัวข้อการบรรยายหลัก

----------------------------------------------------------------------------------------------

1.สิทธิของนายจ้างที่ทำได้ตามกฎหมาย 40 เรื่อง มีอะไรบ้าง ?

2.สิทธิของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องรู้ เพื่อไม่ทำผิด ไม่เสี่ยงต่อการเสียเงิน

3.บอกไม่ผ่านทดลองงาน ทำผิดตลอด ที่ถูก ที่ไม่ต้องจ่ายเงินจะทำอย่างไร ?

4.อยากเลิกจ้างก่อนครบสัญญา จะทำอย่างไรจึจะไม่ต้องจ่ายเงิน ?

5.สวัสดิการที่ศาลตัดสินเป็นค่าจ้าง ต้องนำส่งประกันสังคม ต้องคิดโอที คิดค่าชดเชย ต้องเสียเงินเพิ่มเป็นล้าน..จะป้องกัน แก้ไขอย่างไร ?

6.ลาป่วย จะขอใบรับรองแพทย์ต้องทำอย่างไร ?

7.การลดค่าจ้าง ลดตำแหน่งได้ ต้องทำอย่างไร ?

8.10 วิธีจัดการมนุษย์เจ้าปัญหา จะทำอะไรได้บ้าง ?

9.การย้ายงานให้เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร ?

10.การลดตำแหน่ง ลดค่าจ้างได้ ต้องทำอย่างไร ?

11.การเลิกจ้างให้เป็นธรรมต้องทำอย่างไร จึงจะไม่แพ้คดี ?

12.การจัดให้เกษียณ การขยายเกษียณที่ดี ให้ถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร ?

13.5RS ของการบริหารคนไม่ดี จะทำอะไรได้บ้าง

 

หลักสูตร ONLINE  รู้ไว้ไม่กระทำผิด...สรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่องค์กรควรทราบ

วันที่ 16 ธันวาคม  2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. โดย Application Zoom

เวลาที่บรรยาย 3 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ความเป็นมา

1.1 สาระสำคัญ 

 1.2 Case Study ตัวอย่างความผิด ตามมาตราต่างๆ

1.3 บทลงโทษ

2.เรื่องต้องห้าม เสี่ยงผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน

 2.1ข้อควรระวัง ในการใช้งาน Software

2.2ข้อมูลระวังในการ Post ข้อความ

2.3การแชร์ข้อมูล การส่งต่อข้อมูล

3.การป้องกันและสร้างความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต

   ในองค์กร

3.1การป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

3.2การเก็บ Log เงื่อนไขตาม พ.ร.บ.

3.3การตั้งค่าความปลอดภัย

4. ถาม-ตอบ

 
 
หลักสูตรOnline
Update  ประเด็นภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างในช่วงมาตราการ covid-19 ในหัวข้อ เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ????และการใช้ E-Witholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน  

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผ่าน Application Zoom

หัวข้อสัมมนา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง
 • ประเด็นภาษีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นที่นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และบัญชีต้องระวัง
 • สวัสดิการคืออะไร ควรวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการอย่างไรระวัง
 • ประเด็นที่สรรพากรประเมินเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการระวัง
 • การจัดสวัสดิการพนักงาน เพื่อลดข้อพิพาทแรงงาน (ไม่ให้ถือเป็นค่าจ้าง) ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สอดคล้องภาษีสรรพากร (ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม/ภาษีซื้อต้องห้าม)ระวัง
 • การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid ทำประกันให้พนักงาน ถือเป็นรายจ่ายของบริษัท หรือ เป็นรายได้ของพนักงานหรือไม่
 • นำรายจ่ายซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • เงินเยียวยาจากประกันสังคมต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่
 • ข้อแนะนำในการจัดเตรียม “ระเบียบสวัสดิการพนักงาน” “ข้อบังคับการทำงาน” เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบภาษีสรรพากรระวัง
 • ภาระภาษีเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ กับภาระภาษีสรรพากร เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาทดลองงาน สัญญายืมตัวพนักงาน สัญญาบริการ สัญญาจ้างพนักงานเหมาค่าแรง สัญญาจ้างที่ปรึกษาระวัง
 • การเลิกจ้าง สิ้นสุดการจ้าง ไล่ออก ลาออก เกษียณอายุ กับภาระภาษีสรรพากรระวัง
 • การจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
 •  พนักงานที่ออกจากงานระหว่างปี คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 •  การคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบจาก บริษัท 
 •  บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี แต่มี 
 •  พนักงานขอเกษียณอายุครบ 55 ปี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ 
 •  พนักงานได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ และคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 •  การนับจำนวนปีที่สามารถแยกคำนวณภาษีเงินได้ นับอย่างไร
 • การใช้ E-Witholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง
 

หลักสูตร ONLINE  การบริหารค่าจ้าง สวัสดิการให้ได้ผลคุ้มค่าและยั่งยืน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. -16.00 น. เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ผ่าน Application Zoom

นื้อหาหลักการสัมมนา

 1.วิธีปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ คนที่เกินขั้นต่ำแล้วจะปรับอย่างไร ?

 2.วิธีการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้ถูกใจคนรุ่นใหม่

 3.วิธีการจ่ายค่าจ้างคนเก่า ให้ได้ผลงานคุ้มค่า

 4.สวัสดิการที่จ่ายมา ถูกศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ถูกลูกจ้างฟ้องเอาไปรวมคิดโอที คิดค่าชดเชยมีอะไรบ้าง ?...สำคัญมาก

 5.ตัวอย่าง - การคำนวณจ่าย..คำนวณความเสียหายเป็นล้าน ถ้าถูกฟ้อง ?6.ตัวอย่าง - เงินที่ประกันสังคม สั่งให้นำมารวมส่งเงินสมทบด้วยมีอะไรบ้าง ? ไม่นำส่ง ต้องเสียค่าปรับ 2% ต่อเดือน เสียเงินย้อนหลังเป็นล้านตรงไหน ?

 7.ตัวอย่าง – การจัดสวัสดิการไม่ให้เป็นค่าจ้าง

 8.ตัวอย่าง - การเขียนเงื่อนไขสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ให้ถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน ทำอย่างไร

 9.หลักการปรับค่าจ้าง จ่ายโบนัสประจำปี แบบง่าย เป็นธรรม ใช้ได้จริง ทำอย่างไร ?

 10.ตัวอย่าง - รายการสวัสดิการที่ลูกจ้างอยากได้ อยู่นาน ๆ ทำงานดี ๆ  มีอะไรบ้าง ?

 

 บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

  แบบ IN-HOUSE TRAINING ติดฟิต ติดแน่ !!!

 
 
 
                       อบรมช่างไฟฟ้า
 
 

 บริการอบรมติวเข้มเตรียมสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารภายในองค์กรของท่าน IN-HOUSE TRAINING รับประกันผล สอบผ่านชัวร์!!! 

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดให้ช่างไฟฟ้าในอาคารกว่า 6 หมื่นคน เร่งทดสอบมาตรฐาน รับ license ภายในวันที่  26 ต.ค. นี้ หากไม่มี ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ส่วนสถานประกอบการที่จ้าง มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท 

        ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อควบคุม พัฒนา และยกระดั บมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ด้วยการกำหนดให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือ License โดยเริ่มที่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาแรก และจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ต.ค.นี้

 

        

 สอบช่างไฟฟ้า

บริการจัดอบรม IN-HOUSE TRAINING

 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๕๘


                         ความปลอดภัยในการทำงานาเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ”ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” หมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้ ....... 

อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม

ชม CLIP ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

                               

 บริการจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวิชาชีพ

ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 

   
บริการอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลและกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT VERSION 2015

 
       อบรมหลักสูตร FIRST AID & CPR
 

บริการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT 2015 FOR THE FOREIGNER

 We provide The First Aid & CPR Course Training  for the foreigner  by Professional Lecturer learning by practice 100% Satisfaction Guarantee    
 อบรม FIRST AID CPR สำหรับชาวต่างชาติ

ชม CLIP การสาธิตเครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) โดยอ.นิรันดร์ แย้มไผ่

 

 

 
 
 
 
 
 

 


 
Online:  5
Visits:  539,494
Today:  374
PageView/Month:  3,649
Last Update:  18/1/2565
                                                               

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

จัดที่ โรงแรมแกรนด์ สุขุวิท กรุงเทพฯ

 
 
Online:  5
Visits:  539,494
Today:  374
PageView/Month:  3,649