บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

DOWNLOAD ปฏิทินสัมมนา

ประจำปี 2560

PUBLIC TRAINING

IN-HOUSE TRAINING

 
 
 

                                 

บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น จำกัด ให้บริการรับจัดฝึกอบรมทั้งภายใน(Public Training)และภายนอกองค์กร (In-house Training) และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและมีประ

สบการณ์จริง การันตีตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล HR HRD HRM กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด SAFETY ภาวะผู้นำ Leadershipผู้บริหาร หัวหน้างาน การบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น FIRST AID & CPR  หลักสูตรด้านไอทีสารสนเทศ Microsoft Officeการจัดกิจกรรม Walk Rally Team building Car Rally Sport Day นิทรรศการด้านความปลอดภัย เป็นต้น 


ถามจริง ตอบตรงเรื่องกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและฝ่ายบุคคลควรทราบ
ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกโบนัสได้หรือไม่ อยากทราบคำตอบ click เลย
 ลูกจ้างลาออกไปทำงานกับบริษัทคู่แข่ง อย่างนี้ก็ได้หรือ  อยากทราาบคำตอบ CLICK เลย
 
งานสัมมนาฟรี คืนกำไรให้ลูกค้า ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
หัวข้อการจัดการระบบประเมิินผลงานประจำปี (ปิดรับสมัครที่นั่งเต็มแล้ว)
การประเมินผลาน
ขณะนี้ปิดรับสมัครเนื่องจากที่นั่งเต็มแล้วค่ะ!!!
 กรุณาดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาได้ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป
 รายชื่อ Click ที่นี่

 แผนที่เดินทาง  สอบถามเส้นทาง เบอร์โทรศัพท์ 026105188
 
 
หลักสูตรแนะนำประจำเดือน มกราคม 2561
 หลักสูตร UP TO DATE กฎหมายแรงงาน 2561

 อบรมวันอังคารที่  9 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว สยาม

 

โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ สมัคร 3 จ่ายเพียง 2 
 อบรมกฎหมายแรงงาน
 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องงานบริหารงานบุคคล HR FOR NEW HR 2018

เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ
HR FOR NEW HR
 
 

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 หลักสูตร อบรมเชิงฏิบัติการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เพื่อเตรียมทดสอบาตรฐานฝีมือแรงงานตามกฎหมายบังคับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
ส่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวันที่  26 มกราคม 2561 
ติวฟิต ติดแน่น!!!
        อบรมช่างไฟฟ้า
 

 บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

  แบบ IN-HOUSE TRAINING ติดฟิต ติดแน่ !!!

                       อบรมช่างไฟฟ้า
 
 

 บริการอบรมติวเข้มเตรียมสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารภายในองค์กรของท่าน IN-HOUSE TRAINING รับประกันผล สอบผ่านชัวร์!!! 

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดให้ช่างไฟฟ้าในอาคารกว่า 6 หมื่นคน เร่งทดสอบมาตรฐาน รับ license ภายในวันที่  26 ต.ค. นี้ หากไม่มี ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ส่วนสถานประกอบการที่จ้าง มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท 

        ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อควบคุม พัฒนา และยกระดั บมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ด้วยการกำหนดให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือ License โดยเริ่มที่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาแรก และจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ต.ค.นี้

 

        

 สอบช่างไฟฟ้า

บริการจัดอบรม IN-HOUSE TRAINING

 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๕๘


                         

 

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ”ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” หมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้ ....... 

อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม

ชม CLIP ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

                               

 บริการจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวิชาชีพ

ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 

   
บริการอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลและกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT VERSION 2015

 
       อบรมหลักสูตร FIRST AID & CPR
 

บริการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT 2015 FOR THE FOREIGNER

 We provide The First Aid & CPR Course Training  for the foreigner  by Professional Lecturer learning by practice 100% Satisfaction Guarantee    
 อบรม FIRST AID CPR สำหรับชาวต่างชาติ

ชม CLIP การสาธิตเครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) โดยอ.นิรันดร์ แย้มไผ่

 

 

 
 
 
 
 
 

 


 
Online:  1
Visits:  120,157
Today:  380
PageView/Month:  4,640
Last Update:  15/12/2560
                                                               

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

จัดที่ โรงแรมแกรนด์ สุขุวิท กรุงเทพฯ

 
 
Online:  1
Visits:  120,157
Today:  380
PageView/Month:  4,640