บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

DOWNLOADใบสมัครอบรม

สำรองที่นั่งPUBLIC TRAINING

 
 
 
 


บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น จำกัด ให้บริการรับจัดฝึกอบรมทั้งภายใน(Public Training)และภายนอกองค์กร (In-house Training) และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและมีประ

สบการณ์จริง การันตีตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล HR HRD HRM กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด SAFETY ภาวะผู้นำ Leadershipผู้บริหาร หัวหน้างาน การบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น FIRST AID & CPR  หลักสูตรด้านไอทีสารสนเทศ Microsoft Officeการจัดกิจกรรม Walk Rally Team building Car Rally Sport Day นิทรรศการด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

 
 
 
ตัวอย่างคำถามยอด HIT ในวิกฤติ COVID 19 
ใน COURSE ONLINE การบริหารคนท่ามกลางวิกฤติ COVID 19 อย่างมืออาชีพ
 1. ระหว่างหยุดจ่าย 75 เปอร์เซนต์ นี้ วันหยุดจะจ่ายเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ หรือ จ่าย 75 เปอร์เซ็นต์เหมือนวันปกติ
 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือ วันหยุดตามประเพณี 100 เปอร์เซนต์ ตามมาตรา 56 นั้น เป็นการให้จ่ายในสถานการณ์ปกติ นายจ้างมีงานทำ มีรายได้ปกติ
 แต่ #มาตรา 75 คือ กรณีที่นายจ้างเกิดปัญหาในการทำงาน เช่น ไม่มี ออร์เดอร์ ไม่มีวัตถุดิบ เงินขาดสภาพคล่อง (เป็นเหตุผิดปกติ) จำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูให้กิจการกลับสู่ภาวะปกติ ลูกจ้างที่หยุดจ้างก็เดือดร้อน นายจ้างก็เดือดร้อน กฎหมายจึงให้นายจ้าง จ่ายเงิน
ช่วยเหลือลูกจ้าง 75 เปอร์เซ็นต์ ตลอดเวลาที่ให้หยุด  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน
โปรดสังเกตุกฎหมายเขียนว่าให้  จ่ายเงิน  ไม่ใช่ให้ จ่ายค่าจ้าง
คำว่า ตลอดเวลาที่ให้หยุด  เท่ากับ รวมวันหยุดทุกประเภทด้วย
จะนำมามาตรา 56 มาบังคับนายจ้างให้จ่ายค่าจ้าง 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันหยุดระหว่างหยุดงานตามมาตรา 75 ไม่ได้
** จึงให้จ่าย 75 เปอร์เซ็นต์ ทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันปกติ หรือ วันหยุด จนกว่าจะกลับมาทำงานตามปกติตามแนวฎีกาเลขที่ 1966-2406/2546 **
ดังนั้น ลูกจ้างทั้งหลายโปรดเข้าใจตามนี้ด้วย ต้องแยกประเด็นให้ออก อย่าคิดเอาประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว
2. เงิน 75 เปอร์เซ็นต์ คิดเฉพาะเงินเดือน หรือ ต้องรวมสวัสดิการอื่น ๆ ด้วย
 
       
                   DOWNLOAD ใบสมัครอบรม(Public Training)
 
 
หลักสูตรแนะนำประจำเดือน พฤษภาคม2563
 

ประกาศใช้แล้ว 28 พฤษภาคม 2563 นี้ !!

รู้ก่อนใครใช้ได้ก่อนเพื่อน พรบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

ภาคปฏิบัติ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น- 16.00 น.
 
วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ชื่อ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทีห้ามเปิดเผยหรือไม่ ถ้าพนักงานมาขอรายชื่อจากฝ่าย hr เพื่อไปเขียนจ่าหน้าซองแต่งงาน แล้ว hr ให้ไป พนง ที่ได้รับซองเขาไม่อยากไป ไม่อยากใส่ซอง จะมาฟ้อง hr ว่าเปิดเผยชื่อเขาให้คนอื่นรู้ โดยไม่ยินยอม ในเรื่องแบบนี้ hr กับนายจ้างทำผิดแน่นอน แล้วจะป้องกัน แก้ไข อย่างไร มีคำตอบรออยู่ในหลักสูตรนี้

                                    DOWNLOAD BROCHURE
                                  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
 

 บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

  แบบ IN-HOUSE TRAINING ติดฟิต ติดแน่ !!!

 
 
 
                       อบรมช่างไฟฟ้า
 
 

 บริการอบรมติวเข้มเตรียมสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารภายในองค์กรของท่าน IN-HOUSE TRAINING รับประกันผล สอบผ่านชัวร์!!! 

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดให้ช่างไฟฟ้าในอาคารกว่า 6 หมื่นคน เร่งทดสอบมาตรฐาน รับ license ภายในวันที่  26 ต.ค. นี้ หากไม่มี ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ส่วนสถานประกอบการที่จ้าง มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท 

        ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อควบคุม พัฒนา และยกระดั บมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ด้วยการกำหนดให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือ License โดยเริ่มที่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาแรก และจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ต.ค.นี้

 

        

 สอบช่างไฟฟ้า

บริการจัดอบรม IN-HOUSE TRAINING

 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๕๘


                         ความปลอดภัยในการทำงานาเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ”ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” หมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้ ....... 

อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม

ชม CLIP ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

                               

 บริการจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวิชาชีพ

ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 

   
บริการอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลและกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT VERSION 2015

 
       อบรมหลักสูตร FIRST AID & CPR
 

บริการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT 2015 FOR THE FOREIGNER

 We provide The First Aid & CPR Course Training  for the foreigner  by Professional Lecturer learning by practice 100% Satisfaction Guarantee    
 อบรม FIRST AID CPR สำหรับชาวต่างชาติ

ชม CLIP การสาธิตเครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) โดยอ.นิรันดร์ แย้มไผ่

 

 

 
 
 
 
 
 

 


 
Online:  3
Visits:  377,538
Today:  452
PageView/Month:  8,323
Last Update:  16/4/2563
                                                               

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

จัดที่ โรงแรมแกรนด์ สุขุวิท กรุงเทพฯ

 
 
Online:  3
Visits:  377,538
Today:  452
PageView/Month:  8,323