บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

 

DOWNLOADใบสมัครอบรม

สำรองที่นั่งPUBLIC TRAINING

 
 
 
 


บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น จำกัด ให้บริการรับจัดฝึกอบรมทั้งภายใน(Public Training)และภายนอกองค์กร (In-house Training) และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและมีประ

สบการณ์จริง การันตีตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล HR HRD HRM กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด SAFETY ภาวะผู้นำ Leadershipผู้บริหาร หัวหน้างาน การบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น FIRST AID & CPR  หลักสูตรด้านไอทีสารสนเทศ Microsoft Officeการจัดกิจกรรม Walk Rally Team building Car Rally Sport Day นิทรรศการด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

 
 
 
 

 

       

 
 
 
 
                   หลักการจัด ลาพักร้อน ให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร  ?
 
                   DOWNLOAD ใบสมัครอบรม(Public Training)
 

 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
#เรื่องการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPA
ตัวอย่างปัญหายอดฮิต :หัวหน้างานที่เพิ่งเข้ามาทำงาน มาขอประวัติการทำงานและเงินเดือน ของพนักงานในทีม เพื่อประเมินและมอบหมายงานให้เหมาะสมความสามารถในการทำงาน แบบนี้จะให้ได้ไหม จะเป็นการเปิดได้หรือไม่
ตัวอย่างปัญหายอดฮิต ถ้าบริษัท จะรับพนักงานใหม่ และอยากรู้ข้อมูลอาชญากรรม สามารกเช็คไปที่ สนง ตำรวจแห่งชาติได้หรือไม่
 

 

                                    DOWNLOAD BROCHURE
                                  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

รู้ก่อนใคร ใช้ได้ก่อนเพือน  #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPA

 

 หลักสูตรแนะนำประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผ่าน Application Zoom

 หลักสูตร รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับ 3 วันหยุด 6 วันลา  (ยืนยันจัดตามกำหนดการ)

**** Click ดูเนื้อหาหลักสูตร ****

 

 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผ่าน Application Zoom

หลักสูตร ONLINE  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายงานความเสี่ยงสำหรับฝ่ายบุคคล

*** click ดูเนื้อหาหลักสูตร ***

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ผ่าน  Application Zoom

กฎหมายคุ้มครองนายจ้างตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา (ยืนยันจัดตามกำหนดการ)

***  Click ดูเนื้อหาหลักสูตร ***

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผ่าน Application Zoom

 หลักสูตร  เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ???? และการใช้ E-Witholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน (ยืนยันจัดตามกำหนดการ)

หัวข้อสัมมนา

1.ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง

2.ประเด็นภาษีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นที่นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และบัญชีต้องระวัง 

3.สวัสดิการคืออะไร ควรวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการอย่างไร

4.ประเด็นที่สรรพากรประเมินเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ

5.การจัดสวัสดิการพนักงาน เพื่อลดข้อพิพาทแรงงาน (ไม่ให้ถือเป็นค่าจ้าง) ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สอดคล้องภาษีสรรพากร (ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม/ภาษีซื้อต้องห้าม) 

6.ข้อแนะนำในการจัดเตรียม “ระเบียบสวัสดิการพนักงาน” “ข้อบังคับการทำงาน” เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบภาษีสรรพากร

7.ภาระภาษีเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ กับภาระภาษีสรรพากร เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาทดลองงาน สัญญายืมตัวพนักงาน สัญญาบริการ สัญญาจ้างพนักงานเหมาค่าแรง สัญญาจ้างที่ปรึกษา

8.การเลิกจ้าง สิ้นสุดการจ้าง ไล่ออก ลาออก เกษียณอายุ กับภาระภาษีสรรพากร

9. การจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

  •  พนักงานที่ออกจากงานระหว่างปี คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
  •  เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบจากบริษัทคำนวณอย่างไร
  •  บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี แต่มีพนักงานขอเกษียณอายุครบ 55 ปี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่พนักงานได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ และคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
  •  การนับจำนวนปีที่สามารถแยกคำนวณภาษีเงินได้ นับอย่างไร
10. การใช้ E-Witholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง

 

 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผ่าน Application Zoom

หลักสูตร ONLINE  เทคนิคการออกแบบประเมินผลประสิทธิภาพการทำงาน

สำหรับฝ่ายบุคคลอย่างมืออาชีพ

***  Click ดูเนื้อหาหลักสูตร ***

 

วันที่  19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ผ่าน Application Zoom

หลักสูตร Online พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

*** Click ดูเนื้อหาหลักสูตร ***

 

 บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

  แบบ IN-HOUSE TRAINING ติดฟิต ติดแน่ !!!

 
 
 
                       อบรมช่างไฟฟ้า
 
 

 บริการอบรมติวเข้มเตรียมสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารภายในองค์กรของท่าน IN-HOUSE TRAINING รับประกันผล สอบผ่านชัวร์!!! 

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดให้ช่างไฟฟ้าในอาคารกว่า 6 หมื่นคน เร่งทดสอบมาตรฐาน รับ license ภายในวันที่  26 ต.ค. นี้ หากไม่มี ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ส่วนสถานประกอบการที่จ้าง มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท 

        ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อควบคุม พัฒนา และยกระดั บมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ด้วยการกำหนดให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือ License โดยเริ่มที่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาแรก และจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ต.ค.นี้

 

        

 สอบช่างไฟฟ้า

บริการจัดอบรม IN-HOUSE TRAINING

 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๕๘


                         ความปลอดภัยในการทำงานาเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ”ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” หมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้ ....... 

อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม

ชม CLIP ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

                               

 บริการจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวิชาชีพ

ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 

   
บริการอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลและกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT VERSION 2015

 
       อบรมหลักสูตร FIRST AID & CPR
 

บริการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT 2015 FOR THE FOREIGNER

 We provide The First Aid & CPR Course Training  for the foreigner  by Professional Lecturer learning by practice 100% Satisfaction Guarantee    
 อบรม FIRST AID CPR สำหรับชาวต่างชาติ

ชม CLIP การสาธิตเครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) โดยอ.นิรันดร์ แย้มไผ่

 

 

 
 
 
 
 
 

 


 
Online:  3
Visits:  520,291
Today:  372
PageView/Month:  4,731
Last Update:  4/10/2564
                                                               

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

จัดที่ โรงแรมแกรนด์ สุขุวิท กรุงเทพฯ

 
 
Online:  3
Visits:  520,291
Today:  372
PageView/Month:  4,731